Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 


Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, zwana dalej MDK. MDK prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;


Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, b, c, f rozporządzenia RODO. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

Dane osobowe będą przechowywane jak wynika z przepisów o archiwizacji.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od MDK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do przenoszenia danych.

Na podstawie art. 21 ust.1 Rozporządzenia (EU) 2016/679 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.